Oude - nieuwe straatnamen

Nieuwe Straatnamen

De grootste verandering met straatnamen kwam na annexatie in 1941 door Venlo. Straatnamen die 'dubbel' waren, werden in Blerick vervangen door nieuwe straatnamen. Enkel de Ruijsstraat bleef behouden.

Bron: hk Blariacum (2021)

Limburger Koerier, 16-05-1941
 

Gewijzigde Straatnamen

Er was toch nog enige verwarring met de nieuwe straatnamen. Vandaar dit bericht.

Bron: hk Blariacum (2021)

Nieuwe Venlosche Courant 29-10-1941
 

Limburger Koerier, 16-05-1941

STADSNIEUWS Nieuwe Straatnamen

B en W stellen den raad andermaal voor de namen van eenige straten in de afdeling Blerick te wijzigen als volgt:

Oude naam Nieuwe naam
Markt Raadhuisplein
Groote Lambertusstraat Lambertusstraat
Kleine Lambertusstraat Maasveldstraat
Stationstraat Graaf van Loonstraat. Een der leden van het geslacht Van Loon vestigde zich omstreeks 1134 als eerste graaf te Blerick.
Groote Molenstraat Averbodestraat. De abdij van Averbode had sedert de 13e eeuw het patronaatsrecht d.w.z. het kerkgezag om pastoors en onderpastoors te Blerick te benoemen, de stoffelijke en zedelijke belangen te behartigen.
Kleine Molenstraat Tiendstraat. Cijns, 1/10 van het veldgewas, hetwelk vroeger algemeen als pacht werd betaald. Aan het einde van deze straat lag de Tiendschuur.
Groote Steegstraat Steegstraat
Kleine Steegstraat Witheerenstraat. De Norbertijnen of Witheeren. zoo geheeten naar hun wit opperkleed. waren de kloosterlingen van Averbode, waaruit de pastoors te Blerick steeds tot aan de Fransche revolutie, werden benoemd.
Molenbosschen Romeinenweg vanaf de Baarloschestraat tot aan het pand Nel. Het overige gedeelte van deze straat blijft dien naam behouden. Deze weg is een gedeelte van den ouden heirweg door de Romeinen aangelegd.
Panhuisstraat Voorloopig te trekken bij de Nieuwborgstraat.
BegijnengangRutgerusgang. Pater Rutgerus was de eerst bekende pastoor van Blerick, afkomstig van de abdij van Averbode (Ao 1238).
Ruysstraat te overwegen om de straat van dien naam te Venlo te veranderen in Ruys de Beerenbrouckstraat. Leden van het geslacht Ruijs waren heer_van_blerick en bewoonden het kasteel Boerlo.
Havenstraat Victor de Stuersstraat
De Maasstraat Helling

Nieuwe Venlosche Courant, 29-10-1941

STADSNIEUWS Blericksche straatnamen

De nieuwe Blericksche straatnamen vormen in de laatste dagen voor velen een puzzle, wijl wel de namen van verschillende straten zijn ingevoerd, doch de aanwijzingen ontbreken en de oude straatnamen veelal onleesbaar zijn. Daarbij komt nog, dat de eene dienst zich met het adresseeren van stukken streng houdt aan de nieuwe straatnamen en de andere dienst niet in staat schijnt te zijn, de nieuwe straatnamen aan te brengen. Zoo was dezer dagen een groote consternatie omtrent de vraag, waar is de Van Stockhemstraat? Niemand had hier ooit van gehoord, totdat later bleek, dat de Kerkhofweg omgedoopt was in de Van Stockhemstraat. Voor het gemak van de bewoners van Blerick alsmede voor vele anderen laten wij hieronder nogmaals de gewijzigde straatnamen volgen. Hij of zij, die hiermede veel te maken hebben, adviseeren wij dit staatje uit te knippen en te bewaren.

Oude naam Nieuwe naam
Markt St. Antoniusplein
Brugstraat Frederik Hendrikstraat
Schoolstraatje St. Hubertusstraat
Julianastraat Van Bornestraat
Broekstraat Pepijnstraat
Stationstraat Graaf van Loonstraat
Kleine Lambertusstraat Maasveldstraat
Nieuwstraat Schenck van Nydeggenstraat
Spoorstraat Fort St. Michielstraat
Hoogeweg Sebastiaansweg
Kerkhofweg Van Stockhemstraat
Kranenveldweg Van Boerlostraat
Groote Molenstraat Averbodestraat
Kleine Molenstraat Tiendstraat
Kleine Steegstraat Witheerenstraat
Begijnegang Rutgerusgang
De zuidelijke weg van de Molenbosschen Romeinenweg
Mariastraat Pastoor Goosensstraat
Havenstraat Victor de Stuersstraat
De Maasstraat De Helling

Eveneens kwam te vervallen de benaming 'Groote' voor de Lambertusstraat en de Steegstraat. Men zal in het vervolg alleen spreken, van Lambertusstraat en Steegstraat.

Opmerking:
L K C Q Y
 
  • infotheek/oude_straatnamen.txt
  • Laatst gewijzigd: 2022/11/30 12:32
  • (Externe bewerking)
  •  |  Gerealiseerd met Haima logo