Archeologie


Archeologie bestudeert oude culturen teneinde het verleden te reconstrueren en te duiden. Dergelijke overblijfselen, in het bijzonder door de mens vervaardigde gebruiksvoorwerpen (vakterm: artefacten), worden bij opgravingen gevonden. De studie omvat die overblijfselen en de context waarin zij worden aangetroffen.

De Werkgroep Streekgeschiedenis Heemkundekring Blariacum houdt zich actief met de regionale archeologie bezig door middel van:

 

Grofweg ingedeeld naar de tijdlijn:

  1. Jagers, verzamelaars en eerste boeren. Periode: paleolithicum tot en met midden-neolithicum A (3400 voor Chr.)
  2. Trekkers, vroege landbouwsamenlevingen. Periode: midden-neolithicum B (3400 voor Chr.) tot en met midden-bronstijd A (1500 voor Chr.)
  3. Boeren, late landbouwsamenlevingen (met Romeins intermezzo bezuiden de limes). Periode: midden-bronstijd B (1500 voor Chr.) tot en met vroege middeleeuwen C (900 na Chr.).
  4. Dorpen, samenlevingen. Periode: vroege middeleeuwen D (900 na Chr.) tot en met nieuwe tijd (1950).

 

Verwijzing: